VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA SOFTVÉRU VISIDUINO

VO VERZII BETA TESTER A SLUŽIEB NA STRÁNKE VISIDUINO.IO

 • 1. PREDMET A ÚČEL

  1. Tieto Všeobecné podmienky používania (ďalej len „VPP“) podrobne upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou Xenon Studio, spol. s r. o., so sídlom Jatov 148, 941 09 Jatov, IČO: 47 178 761, DIČ: 2023777646, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka č. 34340/N (ďalej len „Poskytovateľ“) a Vami, ktoré vznikli buď na základe Zmluvy o poskytnutí licencie k Softvéru Visiduino vo verzii „Visiduino BETA Tester a o poskytovaní dohodnutých služieb údržby a podpory (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej medzi Vami a Poskytovateľom (ďalej spolu len „Zmluvné strany“) alebo na základe používania stránky www.visiduino.io (ďalej len „Stránka“) alebo používaním na Stránke umiestneného fóra.
  2. Poskytovateľ je právnická osoba podnikajúca v oblasti vytvárania softvérových produktov a služieb. Uzatvorením Zmluvy s Poskytovateľom výslovne vyhlasujete, že máte záujem používať softvér Poskytovateľa, ako aj odoberať služby údržby a podpory zo strany Poskytovateľa spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a v týchto VPP.
  3. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený tieto VPP meniť. Zmena a doplnenie nadobúda účinnosť momentom jej zverejnenia na Stránke Poskytovateľa (prípadne neskôr), pričom Poskytovateľ je povinný v každom prípade uviesť aj dátum zverejnenia predmetnej zmeny na Stránke.
  4. Zmluva a tieto VPP tvoria úplnú a konečnú dohodu Zmluvných strán o predmete Zmluvy a nahrádzajú všetky vzájomné dohody Zmluvných strán o predmete Zmluvy a týchto VPP, či už písomné a/alebo ústne, uzatvorené akýmikoľvek spôsobmi pred uzatvorením Zmluvy a týchto VPP. V prípade, ak sú ustanovenia týchto VPP v rozpore so Zmluvou, resp. s akýmikoľvek inými vyhláseniami Poskytovateľa, prednosť majú ustanovenia Zmluvy.
  5. Orgánom dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1, tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034, fax č.: 037/7720024.
  6. Informácie, ktoré nájdete na Stránke, boli zostavované s maximálnou mierou pozornosti. Napriek tomu však Poskytovateľ nedokáže garantovať úplnosť a správnosť všetkých údajov. Z toho dôvodu Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za žiadne chyby v obsahu Stránky.
 • 2. VYMEDZENIE A VÝKLAD POJMOV

  Nasledujúce termíny použité v týchto VPP s veľkým začiatočným písmenom, pokiaľ nebudú inak definované, budú mať význam určený v týchto VPP.
  1. „Softvér Visiduino BETA Tester“ znamená softvér Visiduino v jeho testovacej beta verzii poskytovaný Poskytovateľom vo verzii a konfigurácii, ktorú ste si sami vybrali na stiahnutie, inštaláciu a/alebo použitie, rovnako ako aj priloženú záväznú sprievodnú dokumentáciu k nemu, ktorej aktuálna verzia je vždy uverejnená na Stránke.
  2. „Služby“ znamenajú služby a produkty poskytované prostredníctvom Stránky a zahŕňajú najmä možnosť registrovania sa ako ,,BETA Tester“ pre používanie Softvéru Visiduino BETA Tester a poskytnutie licencie na základe Licenčnej zmluvy, možnosť prístupu do komunitného fóra prevádzkovaného na Stránke po registrácii sa ako ,,BETA Tester“ a prístup k Dokumentácii.
  3. „Používateľ“ je osoba, ktorá využíva Služby Poskytovateľa alebo používa Stránku.
  4. „Elektronická objednávka“ je Vami odoslaný elektronický formulár, ktorý predstavuje Vaše záväzné objednanie konkrétnej Služby Poskytovateľa, ktorej základné náležitosti sa nachádzajú na Stránke Poskytovateľa. Objednávka obsahuje Vaše osobné údaje, resp. Vaše identifikačné údaje, špecifikáciu objednaných Služieb a výslednú cenu za objednané Služby. Zaväzujete sa, že údaje uvedené v Elektronickej objednávke sú presné, úplné a pravdivé; v opačnom prípade Poskytovateľ nezaručuje, že Vám budú objednané Služby poskytnuté riadne a včas.
  5. „Cenník“ je aktuálne platný cenník jednotlivých Služieb a tomu zodpovedajúcich služieb údržby a podpory prístupný na Stránke ďalej definovaných v týchto VPP.
  6. „Licenčná zmluva“ je súhlas Poskytovateľa udelený Vám na použitie konkrétneho softvéru Poskytovateľa spôsobom uvedeným v Licenčnej zmluve, ktorú ste povinní na použitie softvéru Poskytovateľa uzatvoriť.
  7. „Dokumentácia“ je dokument vypracovaný Poskytovateľom, ktorý obsahuje popis funkcií Softvéru Visiduino BETA Tester, záväzné pokyny pre jeho inštaláciu a konfiguráciu, ako aj pokyny Poskytovateľa na správne používanie Softvéru Visiduino BETA Tester vrátane jeho jednotlivých komponentov.
  8. „Služby údržby a podpory“ sú služby údržby a podpory Softvéru Visiduino BETA Tester, ktoré Vám budú poskytované zo strany Poskytovateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých vo VPP a v Zmluve. Služby údržby a podpory budú poskytované primárne prostredníctvom fóra nachádzajúceho sa na Stránke a e-mailovej podpory zo strany Poskytovateľa.
 • 3. SPÔSOB PLNENIA ZMLUVY

  1. Vyplnením Elektronickej objednávky a jej odoslaním sa registrujete ako BETA Tester a uzatvárate s Poskytovateľom vyššie uvedenú Zmluvu a záväzne vyhlasujete, že súhlasíte s tým, že vzájomné vzťahy medzi Vami a Poskytovateľom sa budú riadiť Zmluvou, ktorej bližšie podmienky sú špecifikované týmito VPP. Predtým, ako vstúpite do zmluvného vzťahu s Poskytovateľom, Vám bude umožnené prečítať si tieto VPP a Zmluvu, ktorých aktuálne verzie sa nachádzajú na Stránke.
  2. Poskytovateľ potvrdí registráciu a uzatvorenie Zmluvy elektronicky, zaslaním faktúry na e-mail, ktorý ste uviedli v Elektronickej objednávke. Doručením elektronického potvrdenia Poskytovateľom na Vami uvedený e-mail dochádza k uzavretiu Zmluvy. Odsúhlasením týchto VPP prehlasujete, že Vami uvedený e-mail je úplný, správny a funkčný.
  3. Pred použitím Softvéru Visiduino BETA Tester ste povinní s Poskytovateľom uzatvoriť Zmluvu, ktorej podmienky sa Vám zobrazia pri inštalácii Softvéru Visiduino BETA Tester na prečítanie a odsúhlasenie. Aktuálne znenie Zmluvy sa nachádza na Stránke Poskytovateľa a ste povinní sa s ním oboznámiť ešte pred uzatvorením Zmluvy.
  4. Obe Zmluvné strany výslovne berú na vedomie, že záväzok Poskytovateľa zaslať na Vami uvedený email prístupové údaje a licenčný kľúč (ktoré sú potrebné na fungovanie Softvéru Visiduino BETA Tester) je splatný až momentom pripísania peňažných prostriedkov v príslušnej výške na bankový účet Poskytovateľa, a že Poskytovateľ nie je povinný plniť a nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy a VPP, kým cena za príslušné Služby nie je v celom rozsahu pripísaná na bankový účet Poskytovateľa. Bankový účet Poskytovateľa je uvedený na príslušnej faktúre vygenerovanej v každom individuálnom prípade.
  5. Používateľ berie na vedomie, že na používanie programu Visiduino Beta Tester je potrebné najprv si stiahnuť a nainštalovať príslušný softvér a po jeho inštalácii sa prihlásiť pomocou údajov zaslaných zo strany Poskytovateľa.
  6. Zmluvné strany sa dohodli, že Služby údržby a podpory bude Poskytovateľ poskytovať prostredníctvom fóra nachádzajúceho sa na Stránke a e-mailovej podpory zo strany Poskytovateľa. Beriete na vedomie a bezvýhradne súhlasíte s tým, že Poskytovateľov záväzok poskytovať Služby údržby a podpory je dobrovoľný a obmedzený a Poskytovateľ sa Služby údržby a podpory zaväzuje poskytovať výlučne v rozsahu určenom Poskytovateľom podľa jeho možností a schopností v časoch určených Poskytovateľom. Poskytovateľ nezaručuje žiadne reakčné časy na riešenie problémov Používateľov resp. v ktorých bude Služby údržby a podpory Poskytovať.
  7. E-mailová adresa, ktorú Používateľ pri registrácii uvedie ako prihlasovacie meno, slúži na identifikáciu Používateľa, komunikáciu medzi Poskytovateľom a Používateľom, zasielanie informačných a reklamných e-mailov. Táto e-mailová adresa nesmie obsahovať žiadne vulgarizmy, rasistické a fašistické heslá.
 • 4. MIESTO A ČAS PLNENIA ZMLUVY

  1. Miestom plnenia Zmluvy je server Poskytovateľa. Služby údržby a podpory je Vám Poskytovateľ oprávnený poskytovať z miesta podľa vlastného rozhodnutia a uváženia.
  2. Za účelom riadneho a včasného plnenia záväzkov podľa Zmluvy a VPP ste povinní Poskytovateľovi bezodkladne poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, v opačnom prípade Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek omeškanie s plnením predmetu Zmluvy a/alebo za škody vzniknuté v súvislosti s týmto omeškaním.
 • 5. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

  1. Zaväzujete sa za poskytnuté Služby platiť Poskytovateľovi cenu, ktorej výška je stanovená podľa aktuálne platného Cenníka Poskytovateľa za jednotlivé Služby, a to za podmienok, spôsobom, v lehote a vo výške stanovených v Zmluve, vo VPP a v Cenníku. Cenník je prístupný na Stránke Poskytovateľa. Odsúhlasením týchto VPP vyhlasujete, že ste sa s Cenníkom riadne oboznámili a tento bezvýhradne akceptujete.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že celková výsledná cena je v súlade s platnými právnymi predpismi cena zmluvná a je stanovená vo výške uvedenej ako celková cena za poskytnutie všetkých Vami zvolených a/alebo objednaných Služieb uvedených v Elektronickej objednávke pri jej odoslaní Poskytovateľovi (ďalej len „Celková cena“).
  3. Celková cena je uvedená v mene Euro, je pevná a bude hradená vopred.
  4. Pokiaľ sa Poskytovateľ stane platcom DPH, k Celkovej cene Vám bude Poskytovateľ fakturovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov.
  5. Cena je splatná v lehote uvedenej v zaslanej faktúre.
  6. Poskytovateľ Vám doručí faktúru na emailovú adresu uvedenú v Elektronickej objednávke.
  7. Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa platných právnych predpisov, nebude vystavená v súlade so Zmluvou, máte ju právo vrátiť v termíne splatnosti Poskytovateľovi na prepracovanie spolu s uvedením všetkých chýbajúcich náležitostí a nedostatkov príslušnej faktúry. Za podmienky, že faktúra nespĺňa vyššie uvedené zákonné náležitosti a faktúru Poskytovateľovi vrátite do uplynutia termínu splatnosti a presne špecifikujete chýbajúce náležitosti, prestáva platiť pôvodný termín splatnosti faktúry a nie ste v omeškaní s jej zaplatením. Nový termín splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
  8. Zmena Vašej fakturačnej adresy alebo zmena akýchkoľvek Vašich údajov, ktoré sú potrebné pre vystavenie faktúry, je účinná riadnym písomným oznámením doručeným Poskytovateľovi a môže sa uskutočniť aj bez vyhotovenia dodatku k Zmluve.
 • 6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Registráciou na Stránke dobrovoľne udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré uvediete pri registrácii alebo ktoré uvedie v priebehu používania služieb na Stránke, a to v súlade s Privacy Policy (pravidlá ochrany osobných údajov), ktoré sú zverejnené na Stránke.
 • 7. PRAVIDLÁ KOMUNIKÁCIE NA FÓRE

  1. Fórum Poskytovateľa beží na systéme phpBB, čo je elektronický konferenčný systém vydávaný pod "General Public License" (ďalej len “GPL”) a ktorý môže byť stiahnutý z www.phpbb.com a ktorého podmienky použitia ste povinný odsúhlasiť. Softvér phpBB umožňuje internetové diskusie a GPL mu striktne zakazuje určovať čo môžete a/alebo nemôžte v rámci povoleného obsahu a/alebo správy. Pre ďalšie informácie o phpBB, navštívte, prosím: https://www.phpbb.com/.
  2. Súhlasíte s tým, že nebudete odosielať žiadne urážlivé, obscénne, vulgárne, ohováracie, nenávistné, diskriminačné, výhražné, sexuálne orientované príspevky alebo posielať akýkoľvek iný materiál, ktorý môže porušovať ktorékoľvek zákony krajiny, v ktorej sa nachádzate Vy, či z ktorej je vytváraný obsah Stránky alebo medzinárodné právo. Takéto konanie môže viesť k okamžitému a trvalému vylúčeniu, s upozornením Vášho poskytovateľa internetového pripojenia, ak sa Poskytovateľ bude domnievať, že to bude od neho požadované. IP adresa všetkých Vašich príspevkov je zaznamenávaná na pomoc vo vymožiteľnosti týchto VPP. Súhlasíte s tým, že poskytovateľ má právo kedykoľvek odstrániť, upraviť, presunúť alebo uzamknúť ktorúkoľvek tému, ktorá by porušovala tieto VPP. Zároveň súhlasíte s ukladaním do databázy akejkoľvek informácie, ktorú vložíte. Hoci táto informácia nebude zverejnená/poskytnutá žiadnej tretej strane bez Vášho súhlasu, ani Poskytovateľ ani phpBB nenesie zodpovednosť za akýkoľvek pokus o prienik (hacking), ktorý môže viesť k zneužitiu týchto údajov.
 • 8. PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNKY

  1. Používateľ je povinný dodržiavať tieto VPP na Stránke ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Používateľom Služieb na Stránke je zakázané:
   1. používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
   2. používať vyhrážky a osobné útoky voči iným Používateľom Služby a tretím osobám;
   3. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe;
   4. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
   5. propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
   6. otvorene alebo skrytou formou propagovať užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
   7. ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;
   8. propagovať detskú pornografiu;
   9. opakovane zverejňovať rovnaké príspevky vo fóre, nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty ako aj vykonávať iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zníženiu kvality poskytovaných Služieb;
   10. zverejňovať osobné údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas;
   11. šíriť obscénne, vulgárne a urážlivé materiály a protizákonné materiály, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom.
  3. Používateľ zodpovedá za svoje príspevky a aktivity na Stránke a súhlasí s tým, že nebude používať Služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito VPP.
  4. Používateľ má právo požiadať o zrušenie používateľského profilu zaslaním emailu na info@visiduino.io. Poskytovateľ nie je zodpovedný za akúkoľvek stratu spôsobenú zrušením používateľského profilu.
  5. Poskytovateľ má právo najmä:
   1. kedykoľvek zrušiť registráciu Používateľa, keď zistí porušovanie práv a povinností Používateľa podľa VPP alebo podľa Zmluvy;
   2. prerušiť poskytovanie Služieb, a to v celom rozsahu alebo len čiastočne;
   3. kedykoľvek vykonať technickú odstávku Stránky a Služieb, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia;
   4. vykonávať iné práva, ktoré mu vyplývajú z týchto VPP alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  6. Používateľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie uvádzané Používateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé, alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, Poskytovateľ je oprávnený registráciu Používateľa zrušiť. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá Používateľovi môže vzniknúť v dôsledku zrušenia registrácie.
 • 9. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

  1. Ste si vedomí, že :
   1. poskytovanie Softvéru Visiduino BETA Tester znamená sprístupnenie počítačového programu prostredníctvom vzdialeného prístupu prostredníctvom siete Internet. Zabezpečenie prístupu k Službám je vo Vašej výlučnej dispozícii, pričom úrovne zabezpečenia a technické riešenie jednotlivých úrovní zabezpečenia môžu byť obsiahnuté v príslušnej Dokumentácii nachádzajúcej sa na Stránke a sú len odporúčaniami Poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za Vaše rozhodnutia a konanie súvisiace so zabezpečením prístupu k Službám a vybranou úrovňou zabezpečenia. Z toho dôvodu výslovne beriete na vedomie a ste si vedomí skutočnosti, že Poskytovateľ nemôže zaručiť 100% digitálnu bezpečnosť Služieb vo Vašom užívaní ani Vašich dát;
   2. akékoľvek Vami vykonané zmeny alebo zásahy do Softvéru Visiduino BETA Tester inštalovaného na Vašich zariadeniach môžu mať priamy dopad na bezpečnosť a zabezpečenie Služieb. Bezpečné používanie technológií vyžaduje ich bezpečnú konfiguráciu a pravidelnú aktualizáciu. Beriete na vedomie, že nesprávnym použitím Softvéru Visiduino BETA Tester resp. jeho nepoužívaním, rovnako ako aj tým, že nezabezpečíte včasnú a riadnu aktualizáciu Vašich vlastných technológií, znižujete mieru zabezpečenia bezpečnosti Služieb.
  2. Poskytovateľ nenesie žiadnu občianskoprávnu ani trestnoprávnu zodpovednosť vzniknutú na základe poskytnutia nesprávnych, neúplných a/alebo nepresných identifikačných údajov, poskytnutých mu z Vašej strany v rámci zmluvného vzťahu, rovnako nezodpovedá ani za prípadné škody spôsobené Vám nedovoleným alebo nesprávnym užívaním Služieb tretími osobami, pokiaľ k takému užívaniu nedošlo úmyselným zavinením Poskytovateľa, a nezodpovedá ani za obsah dát a údajov zhromaždených a generovaných použitím Služby a za ich následné použitie Vami a jednotlivými užívateľmi Služby.
  3. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že v prípade spôsobenia škody porušením povinností podľa Zmluvy a VPP sa bude nahrádzať iba skutočná škoda, t. j. nie aj ušlý zisk, a rozhodne nie náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepriame, náhodné alebo následné škody, škody spôsobené stratou alebo poškodením dát, alebo za škody spočívajúce v ušlom zisku alebo v strate výkonov, prípadne v inej finančnej strate.
  4. Obe Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že po zvážení všetkých okolností, ktoré sú im známe pri uzatváraní týchto VPP a/alebo by im mali byť známe pri vynaložení obvyklej starostlivosti, výška škody predvídateľnej ako možný dôsledok porušenia povinností vyplývajúcich im z týchto VPP, neprekračuje výšku zodpovedajúcej 50% Celkovej ceny (bez DPH) za Službu s ktorej používaním je spojený vznik škody.
  5. Poskytovateľ poskytuje Služby na Stránke v stave, v akom sa nachádzajú, t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Poskytovateľ neposkytuje Používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera.
  6. Jednotlivé časti Stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy na iné internetové stránky prevádzkované inými subjektami (ďalej len „Odkazy“), ktorých obsah Poskytovateľ nemusí poznať a nemá možnosť ovplyvniť. Poskytovateľ za obsah týchto internetových stránok žiadnym spôsobom nezodpovedá. Informácie sprístupnené na Odkazoch nie je možné považovať za informácie Poskytovateľa a Poskytovateľ sa týmto od týchto informácií dištancuje. Poskytovateľ predovšetkým žiadnym spôsobom nezodpovedá za dodržanie zákonných ustanovení alebo porušenie práv tretích osôb, ku ktorému by na Odkazoch došlo. Poskytovateľ nezodpovedá za porušovanie autorských práv, ochranných známok ani iných práv duševného vlastníctva a ochranu osobnosti, ktoré môže nastať na Odkazoch.
  7. Beriete na vedomie, že všetky informácie (napr. súbory, text, softvér, fotografie, videá, obrázky), ku ktorým môžete mať prístup pri používaní Stránky (ďalej len „Obsah“) nemusia pochádzať od Poskytovateľa. Za obsah je zodpovedná osoba, od ktorej Obsah pochádza. Zároveň beriete na vedomie, že Obsah môže byť chránený autorským právom, ochrannou známkou alebo iným právom duševného vlastníctva.
  8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo Obsah filtrovať alebo odstraňovať, predovšetkým, ak hrozí zásah do práv iných subjektov. Poskytovateľ však nie je povinný Obsah nepretržite kontrolovať. Napriek tomu, že Poskytovateľ sa snaží, aby Stránka neoprávnene nezasahovala do práv iných osôb, nie je možné vylúčiť, že pri používaní Stránky sa môžete dostať do styku s Obsahom, ktorý môže byť urážlivý alebo neslušný. V tomto ohľade používate Stránku na vlastné riziko.
  9. Poskytovateľ nie je povinný zálohovať dáta, ktoré Používateľ umiestňuje na Stránke. Poskytovateľ nezodpovedá za zničenie, stratu alebo odstránenie dát, ktoré Používateľ ukladá na Stránke.
  10. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy Poskytovateľovi vzniknutej v dôsledku aktivít Používateľa na Stránke, Používateľ je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu alebo ujmu v celom rozsahu.
  11. Vo vzťahu k použitiu Softvéru Visiduino BETA Tester na tvorbu programov, ktoré budú použité resp. zakomponované do hardvéru, odporúča Poskytovateľ fungovanie takéhoto programu vopred otestovať. Poskytovateľ neručí za to, že program vytvorený v Softvéri Visiduino BETA Tester bude fungovať bezchybne v každom hardvéri.
  12. Vzhľadom na charakter poskytovaného plnenia (softvér v beta verzii) neprichádza do úvahy jeho reklamácia. V prípade, ak by právo na reklamáciu vyplývalo z kogentných ustanovení právnych predpisov Slovenskej republiky, môžete ju uplatniť prostredníctvom emailu na adrese info@visiduion.io.
 • 10. TRVANIE ZMLUVY

  1. Tieto VPP platia po dobu neurčitú. Trvanie Zmluvy je dohodnuté Zmluvnými stranami v Zmluve.
  2. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od týchto VPP z dôvodov stanovených Zmluvou, a to z dôvodu podstatného porušenia záväzku druhej Zmluvnej strany. Za podstatné porušenie záväzku Zmluvnej strany sa považuje omeškanie s plnením záväzku Zmluvnej strany, ktoré trvá po dobu viac ako štrnásť (14) kalendárnych dní, ak povinná Zmluvná strana nesplní záväzok ani v dodatočnej lehote, ktorú jej poskytne druhá Zmluvná strana v písomnom oznámení, v ktorom špecifikuje porušenie záväzku porušujúcej Zmluvnej strany. Taká primeraná lehota nesmie byť kratšia ako štrnásť (14) kalendárnych dní.
  3. Odstúpenie od VPP je účinné dňom doručenia písomného prejavu vôle odstupujúcej Zmluvnej strany druhej Zmluvnej strane, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak alebo ak sa Zmluvné strany dodatočne nedohodnú inak.
  4. Odstúpenie od VPP nemá vplyv na plnenia dovtedy si vzájomne poskytnuté Zmluvnými stranami, pričom tieto plnenia si Zmluvné strany navzájom nevracajú. V prípade plnenia poskytnutého Poskytovateľom do momentu účinnosti odstúpenia od VPP, ktoré bolo ním riadne odovzdané a Vami riadne prijaté a/alebo malo a mohlo byť riadne prijaté pred nadobudnutím účinnosti odstúpenia, ide o plnenie, za ktoré Poskytovateľovi vznikne nárok na odmenu, t. j. nárok na zaplatenie ceny vypočítanú podľa Cenníka, Zmluvy a VPP. Nárok na zaplatenie ceny za plnenie podľa predchádzajúcej vety tohto odseku je podľa výslovne prejavenej vôle Zmluvných strán nárokom (právom) Poskytovateľa, ktorý nie je a nebude dotknutý odstúpením od Zmluvy a týchto VPP. Rovnako, odstúpením od tejto Zmluvy a VPP, nebudú dotknuté zmluvné dojednania týkajúce sa voľby práva, spôsobu a mechanizmu riešenia sporov. S ohľadom na vyššie uvedené, odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky ostatné práva a povinnosti strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré podľa zákona, prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
  5. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytnutím Softvéru Visiduino BETA Tester strácate právo na odstúpenie od Zmluvy bez udania dôvodu v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nakoľko týmto okamihom dôjde k úplnému poskytnutiu služby.
 • 11. RIEŠENIE SPOROV

  1. Zmluvné strany sa výslovne zhodli na tom, že právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy, vzájomné vzťahy medzi Zmluvnými stranami, vzťahy vznikajúce v dôsledku a na základe Zmluvy (zodpovednostné vzťahy) a vzťahy vznikajúce v súvislosti s používaním Stránky sa riadia vo veciach, ktoré neupravuje Zmluva, slovenským právnym poriadkom.
  2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie k odstráneniu prípadných sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy vzájomnou dohodou.
  3. Prípadné spory medzi Zmluvnými stranami budú Zmluvné strany riešiť prioritne cestou zmieru.
  4. Ak zmier nemožno dosiahnuť a Zmluvné strany sa o to preukázateľné pokúsili, je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená domáhať sa nárokov, alebo určenia práva návrhom na príslušný súd v Slovenskej republike.
 • 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. V prípade, ak akékoľvek ustanovenie Zmluvy a/alebo týchto VPP je alebo sa stane neúplným, neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie sú tým dotknuté ostatné ustanovenia týchto VPP a/alebo Zmluvy, okrem prípadu, ak z ich povahy, obsahu alebo okolností, za ktorých bolo medzi Zmluvnými stranami dojednané vyplýva, že ho nie je možné oddeliť od ostatného obsahu Zmluvy a/alebo VPP.
  2. Odsúhlasením týchto VPP potvrdzujete, že ste Zmluvu, ktorej bližšie práva a povinnosti sú špecifikované v týchto VPP, uzatvorili so snahou dosiahnuť účel Zmluvy a účel týchto VPP a so snahou v plnom rozsahu rešpektovať a plniť práva a povinnosti z nej vyplývajúce. S ohľadom na uvedené, ak by z akéhokoľvek dôvodu, na ktorý by Zmluvné strany pri uzatváraní Zmluvy nepomysleli alebo s ohľadom na všetky okolnosti nemohli pomyslieť, mohol byť účel Zmluvy a/alebo týchto VPP zmarený nemožnosťou plnenia a/alebo neplatnosťou ich ustanovení, ste povinní bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca odo dňa, kedy taká skutočnosť vyjde najavo, dohodnúť s Poskytovateľom písomný dodatok, ktorým bude účel Zmluvy a/alebo VPP v maximálnej miere dosiahnutý. Tieto VPP a Zmluva predstavujú úplnú dohodu zmluvných strán o predmete Zmluvy a ak nie je uvedené inak, je ich možné meniť a dopĺňať iba s predchádzajúcim písomným súhlasom oboch strán.
  3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odsúhlasením týchto VPP spôsobom a za podmienok dohodnutých v čl. 3.
  4. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť VPP a rozsah služieb poskytovaných na Stránke. Zmena je platná a účinná dňom uvedeným vo VPP. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto VPP novým znením VPP. Zmena VPP bude zverejnená na internetovej stránke www.visiduino.io najneskôr v deň jej účinnosti. Poskytovateľ vopred oboznámi všetkých Používateľov, ktorých emailovú adresu má k dispozícii, o plánovanej zmene VPP emailom. Zmeny VPP nebudú mať retroaktívny účinok, t.j. budú sa týkať len práv a povinností Poskytovateľa a Používateľov odo dňa ich účinnosti.
  5. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami VPP. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní Služieb po vykonaní zmien VPP, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí. Ak registrovaný Používateľ so zmenou nesúhlasí, nemôže ďalej používať svoj účet na www.visiduino.io.
  6. Tieto VPP nadobúdajú účinnosť dňom 29.9.2015.