PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV („PRIVACY POLICY“) PRI POUŽÍVANÍ STRÁNKY

www.visiduino.io

 • I. PREDMET A ÚČEL

  1. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Privacy policy“) podrobne upravujú ochranu Vašich osobných údajov pri používaní internetovej stránky www.visiduino.io (ďalej len „Stránka“) spoločnosti Xenon Studio, spol. s r.o., so sídlom: Jatov 148, 941 09 Jatov, Slovenská republika, IČO: 47 178 761, zaregistrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 34340/N (ďalej aj „Poskytovateľ“) a pri uzatváraní zmluvných vzťahov s Poskytovateľom prostredníctvom stránky. Kontaktné údaje Poskytovateľa: email:info@visiduino.io
  2. Tieto Privacy policy sa vzťahujú na všetkých používateľov Stránky, ktorí súhlasili s ukladaním údajov vo forme „cookies“, na všetky osoby, ktoré majú záujem objednať si prostredníctvom Stránky produkty Prevádzkovateľa a na všetky ostatné osoby, ktoré používajú Stránku.
  3. Je dôležité, aby ste si Privacy policy dôkladne prečítali. Súhlas s ukladaním súborov cookies vyjadrujete odkliknutím súhlasu priamo na Stránke a súhlas s týmito Privacy policy vyjadrujete používaním Stránky a preukázateľne odkliknutím súhlasu pri objednávke produktu Prevádzkovateľa prostredníctvom objednávkového formulára na Stránke.
  4. Poskytovateľ môže priebežne vykonávať zmeny v týchto Privacy policy. Keď dôjde k zmenám, ktoré majú vplyv na súhlas vyjadrený zo strany osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, bude takáto osoba vopred požiadaná, aby s takouto zmenou vyjadrila súhlas.
 • II. VYMEDZENIE A VÝKLAD POJMOV

  1. Nasledujúce termíny použité v týchto Pripacy policy s veľkým začiatočným písmenom, pokiaľ nebudú inak definované, budú mať význam určený v týchto Privacy policy.
  2. „Používateľ“ je osoba, ktorá používa Stránku a ktorá súhlasila so spracovaním jej osobných údajov.
  3. „Strana“ je Poskytovateľ alebo Používateľ. Použitie v množnom čísle („Strany“) znamená Poskytovateľ a Používateľ.
  4. „Údaje“ sú všetky informácie zhromažďované o Používateľoch.
  5. „Osobné údaje“ sú Údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
  6. „Cookies“ sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou. Ukladajú sa do počítača Používateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Tieto súbory sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie a nepohodlnejšie.
  7. „Zákon“ je zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 • III. ZHROMAŽĎOVANÉ ÚDAJE

  1. Pri používaní Stránky budeme spracúvať nasledovné Údaje o Používateľoch:
   • Cookies, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré Používateľ predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať verziu webového prehliadača, IP adresu, dátum a čas prístupu na Stránku. Na ukladanie Cookies dáva Používateľ osobitný súhlas vo forme odkliknutia na Stránke. Ak nechcete, aby sa súbory Cookies ukladali,, môžete to zakázať nastavením Vášho webového prehliadača. Potrebný postup nájdete v príručke Vášho webového prehliadača.
   • Stránka zároveň využíva Google Analytics, ktorá používa súbory Cookies. Vo všeobecnosti súbory Cookies ukladajú informácie o tom, ako Používatelia (návštevníci) používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ Používatelia pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky. Prečítajte si viac informácií o súboroch cookie služby Analytics a o ochrane osobných údajov tu.
  2. Pri Používateľoch (fyzických osobách), ktorí si objednali produkt Prevádzkovateľa, budeme spracúvajú tieto Údaje:
   • meno a priezvisko;
   • emailová adresa;
   • IČO, DIČ a IČ DPH, ak boli Používateľovi pridelené.
  3. Používateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť či poskytne údaje požadované v ods. III.1. a III.2. na účel a spôsob použitia uvedený v týchto Privacy policy. Používateľ (ktorý je fyzickou osobou) si je vedomý, že meno, priezvisko a emailová adresa sú podmienkou zakúpenia produktov Prevádzkovateľa a neposkytnutím týchto údajov si nebude môcť tieto produkty objednať.
  4. Používatelia sú týmto upozornení, aby pri používaní Stránky (predovšetkým pri používaní fóra) neuvádzali svoje Osobné údaje. Ak zdieľate Osobné údaje, vrátane fotografií v rámci používania Stránky, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetky informácie ktoré odošlete, môžu iní Používatelia čítať, prezerať, zhromažďovať alebo používať. Tiež ich môžu použiť s cieľom kontaktovať Vás, odoslať Vám nevyžiadané správy či použiť ich na účely, nad ktorými nemáte kontrolu.
  5. Používateľovi prislúchajú všetky práva vymedzené v § 28 Zákona.
  6. Používateľ sa zaväzuje poskytnúť len pravdivé a úplné údaje. V prípade poskytnutia nepravdivých alebo neúplných údajov, Používateľ sám zodpovedá za následky takéhoto konania.
 • IV. ÚČEL SPRACÚVANIA

  1. Údaje, ktoré Poskytovateľ zhromažďuje pri používaní Stránky, používa na poskytovanie, udržiavanie, ochranu a zlepšovanie Stránky a na distribúciu a propagáciu svojich produktov.
  2. Údaje uvedené v bode III.1 (súbory Cookies) sú spracúvané za účelom zvýšenia komfortu Používateľov a spoľahlivosti Stránky. Tieto technológie nám pomáhajú pri optimalizovaní zobrazovaných informácií tak, aby ste čo najjednoduchšie našli to, čo na Stránke hľadáte.
  3. Súbory Cookies nepoužívame na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o Používateľoch. V prípade odmietnutia a zablokovania súborov Cookies, ktoré nastavila Stránka alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia Vášho prehliadača, našu Stránku budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje Cookies, takže ak si neprajete používať Cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní Cookies v prehliadačoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto Cookies, nájdete v príručke vášho prehliadača.
  4. Údaje uvedené v bode III.2 Prevádzkovateľ spracúva za účelom identifikácie Používateľa a uzatvorenia zmluvného vzťahu, v zmysle ktorého poskytne Používateľovi svoj produkt. Tieto Údaje budú po uzatvorení zmluvného vzťahu spracúvané ďalej za účelom umožnenia možnej reklamácie produktu a za účelom vedenia účtovníctva.
  5. Používateľ zároveň súhlasí s tým, že jeho emailová adresa môže byť použitá na zasielanie informačných a reklamných emailov.
  6. Stránka umožňuje (prostredníctvom fóra) zdieľať informácie s ostatnými Používateľmi. Beriete na vedomie, že keď zdieľate Údaje verejne, vyhľadávacie nástroje ich môžu indexovať.
 • V. ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV

  1. Prevádzkovateľ nebude Osobné údaje zverejňovať. Pokiaľ Používateľ svoje osobné údaje na Stránke zverejní (predovšetkým prostredníctvom fóra), vyjadruje tým súhlas s ich zverejnením a berie na seba riziko, že iné osoby môžu tieto údaje ďalej spracúvať.
 • VI. POSKYTOVANIE ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

  1. Prevádzkovateľ nebude bez predchádzajúceho súhlasu Používateľa poskytovať Osobné údaje tretím stranám. To sa nevzťahuje na prípady, ak poskytnutie Osobných údajov vyžaduje zákon, predovšetkým pri odhaľovaní nelegálnej činnosti Poskytovateľov.
  2. Prevádzkovateľ nebude vykonávať prenos Osobných údajov do tretích krajín.
 • VII. AKTUALIZÁCIA ÚDAJOV

  1. Ak sú Údaje nesprávne, snažíme sa Vám ponúknuť možnosť ich ihneď aktualizovať alebo odstrániť, okrem prípadov, keď musíme tieto údaje z oprávnených obchodných alebo právnych dôvodov uchovávať.
 • VIII. DOBA SPRACÚVANIA A LIKVIDÁCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje Používateľov po dobu trvania zmluvného vzťahu a nevyhnutnú dobu po jeho skončení, a to za účelom prípadnej reklamácie produktu.
  2. Vo vzťahu k Osobným údajom, ktoré Poskytovateľ od Používateľov získava a zhromažďuje pri používaní Stránky na účel uvedený v článku IV týchto Privacy policy, sa Poskytovateľ zaväzuje pristúpiť k likvidácii týchto Osobných údajov v súlade so zákonom, bezodkladne po splnení účelu spracovania Osobných údajov.
 • IX. POUČENIE O DOBROVOĽNOSTI

  1. Používatelia poskytujú Údaje uvedené v čl. III týchto Privacy policy na účel uvedený v čl. IV dobrovoľne.
  2. Okrem údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na účely vedenia účtovníctva a uplatnenia prípadnej reklamácie, je Používateľ oprávnený svoj súhlas na spracovanie Osobných údajov kedykoľvek odvolať.
 • X. OCHRANA PRED ZNEUŽITÍM

  1. Za účelom zabránenia zneužitia a prístupu neoprávnených osôb k Osobných údajov Používateľov prebieha emailová komunikácia s Používateľmi kryptovane.. Nie je však možné absolútne vylúčiť, že tretie osoby sa neoprávneným spôsobom („hackovaním“) k týmto údajom dostanú. Z toho dôvodu upozorňuje Prevádzkovateľ Používateľov, aby na Stránke neuvádzali žiadne Osobné údaje, okrem tých, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.
 • XI. RIEŠENIE SPOROV

  1. Strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie k odstráneniu prípadných sporov vyplývajúcich z týchto Privacy policy vzájomnou dohodou.
  2. Prípadné spory medzi Stranami budú riešiť Strany cestou zmieru.
  3. Pokiaľ nedôjde k zmierlivému vyriešeniu sporu, nezhody alebo nezrovnalosti do 30 dní od ich vzniku, Strany sa zaväzujú predložiť tieto spory, ich nezhody alebo nezrovnalosti mieste a vecne príslušnému súdu v Slovenskej republike.
  4. Používateľ, ktorý tvrdí, že je priamo dotknutý na svojich právach ustanovených Zákonom, je oprávnený podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 62 a nasl. Zákona.
 • XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia prebieha výlučne formou elektronickej komunikácie, a to prednostne formou správ elektronickej pošty. Za týmto účelom Používateľ v plnom rozsahu zodpovedá za funkčnosť svojej schránky elektronickej pošty uvedenej pri registrácii. Všetky informácie, ktorých odoslanie preukáže Poskytovateľ, sa považujú za riadne doručené, a to počnúc piatym dňom odo dňa odoslania takejto informácie.
  2. Potvrdzujete, že tieto Privacy policy ste si pozorne prečítali, budete ich v plnom rozsahu rešpektovať a plniť práva a povinnosti z nich vyplývajúce.
  3. Tieto Privacy policy nadobúdajú účinnosť dňa 29.9.2015.