Ovládanie Robota cez Bluetooth

Príprava zapojenia

Potrebné vybavenie

  1. Počítač s nainštalovaným Visiduino IDE
  2. Visiduino ROBOT/Arduino MEGA 2560
  3. Zariadenie s OS Android a nainštalovanou aplikácou Visiduino Bluetooth
  4. Modul Bluetooth stick
  5. USB kábel

V tomto príspevku si priblížime ako rozšíriť Visiduino ROBOT-a o možnosť ovládať ho prostredníctvom Bluetooth. Budeme k tomu používať modul Bluetooth Stick od spoločnosti Mikroelektronika.

Visiduino IDE má v sebe vstavanú podporu pre jednoduchú komunikáciu medzi OS Android a programom Visiduino prostredníctvom Bluetooth. Ako prvé je potrebné pripojiť k robotovi modul Bluetooth stick čím ho rozšírime o možnosť komunikovať so svojím okolím. Potom je potrebné nainštalovať aplikáciu Visiduino Bluetooth a ako posledné vytvoríme program, ktorým budeme ovládať pohyb robota z aplikácie.

Pripojenie modulu Bluetooth

Robot komunikuje s modulom Bluetooth prostredníctvom sériovej linky. Sériová linka sa používa často pri komunikácii medzi zariadeniami. Je tomu hlavne z dôvodu jej jednoduchosti a dostupnosti na väčšine dnešných mikroprocesorov. Pri pripájaní modulu Bluetooth stick je potrebné pripojiť výstup modulu označený ako TX na vstup robota označený ako TX1. Cez toto prepojenie sa budú údaje odosielať z robota do Android zariadenia. Vystup modulu označený ako RX je potrebné pripojiť na vstup robota označený ako RX1. Cez toto prepojenie bude robot prijímať údaje z Android zariadenia. Potom je potrebné pripojiť napájanie 3.3V. Robot disponuje týmto napájaním na výstupoch označených ako 3V3. A ako posledná sa pripojí zem označená na module a robotovi ako GND.

Pripojením modulu k vstupom TX1 a RX1 sme pripojili modul k sériovej linke číslo 1. Vstupy TX2 a RX2 sú pripojené k sériovej linke číslo 2. Sériovú linku využíva mikroprocesor robota ako jednu z možností komunikácie so svojím okolím. Pri vytváraní modelu musíme vždy vedieť, ku ktorej sériovej linke robota sme pripojili modul bluetooth (v našom prípade je to číslo 1) a ako rýchlosťou komunikuje modul po sériovej linke. Modul Bluetooth stick komunikuje rýchlosťou 9600 bps.

Vytvorenie aplikácie

Vzhľad Android aplikácie sa navrhuje v prostredí Visiduino IDE. Ako prvé pridáme blok App Builder z kategórii app. Dvoj-klikom ta nento blok sa zobrazí dialógové okno, v ktorom sa nastavuje vzhľad aplikácie a nastavenie sériovej linky. Nastavenie sériovej linky sa prevedie dvoj-klikom na ikonu ozubeného kolieska v pravom hornom rohu. Je potrebné, aby v časti Select serial port number bolo číslo 1 a v časti Select communication speed bolo číslo 9600. Potom vložíme z ľavého menu Joystick a klikneme na tlačidlo OK. Týmto je vytvorená aplikácia a nastavená komunikácia s robotom. Priebeh celého nastavenia je zobrazený na Obr. 1.

Obr.1: Nastavenie bloku App Builder
Obr.2: Prepojenie údajov z Joystick-u na podvozok robota

Teraz stačí do programu doplniť dva bloky Joystick Input a Visiduino Robot Wheels. Joystick Input sa nachádza v kategórii app / App Widgets a prijímajú sa ním údaje z joystick-u v Android aplikácii. Dvoj-klikom na blok je potrebné zistiť či je správne nastavená sériová linka. Ostatné nastavenia zatiaľ nebudeme meniť.

Blok Visiduino Robot Wheels sa nachádza v kategórii Visiduino / Robot. Tento blok nemá žiadne nastavenia a stačí ho iba pripojiť k bloku Joystick Input, tak ako je to ukázané na Obr.2. Vytvorený program nahráme do robota stlačením tlačidla Build nachádzajúcim sa v menu Project.

Hotovo :)

Teraz môžete robota ovládať cez Android zariadenie. Jediné čo stačí je pripojiť sa k bluetooth modulu a spustiť aplikáciu Visiduino Bluetooth. Na nasledujúcom videu je vidieť výsledok tohoto návodu.