Prvý program

Hello World!

Vytvorenie modelu

Potrebné vybavenie

  1. Počítač s nainštalovaným Visiduino IDE
  2. Arduino MEGA 2560
  3. USB kábel

V programovacích jazykoch je zvykom ako prvý program vytvárať program s názvom ,,Ahoj svet!", alebo po anglicky ,,Hello World!". Tento program je veľmi jednoduchý a jediné čo robí je, že vypíše na obrazovku počítača ,,Ahoj svet!". Okrem toho má za úlohu tento program vyskúšať správnosť zapojenia a nastavenia vývojového prostredia, pretože jeho výstupom je funkčný program. V našom prípade ideme programovať hardvér Arduino MEGA 2560. Potrebné vybavenie je v zozname v pravo. Arduino MEGA 2560 sa nedodáva s obrazovkou, ale obsahuje malú LED diódu s nápisom L. Preto ako ,,Hello World!" program nebudeme nič vypisovať, ale budeme blikať s touto LED diódou.

Obr.1: Vložené bloky Generator a Digital Output

Ako prvé vložíme do modelu programu bloky: Generator a Digital Output viď Obr. 1. Blok Generator sa nachádza v kategórii Source. Kategória source obsahuje bloky slúžiace k vytváraniu signálu. Blok Generátor z tejto kategórie vie generovať ľubovolný signál s nastaviteľnou frekvenciou.

Blok Digital Output sa nachádza v kategórii IO. Kategória IO obsahuje bloky pre pracovanie so vstupmi a výstupmi hárdveru. Pridaním oboch blokov do modelu programu môže pristúpiť k ich nastaveniu.

Obr.2: Nastavenia bloku Generator

Nastavenia bloku sa otvoria dvoj-klikom na bielu časť bloku. Dvoj-klikom na názov bloku (farebná časť) by sa otvorilo okno s nastavením názvu bloku. V nastavenia pre blok Generator je možné nastaviť tvar výstupného signálu a jeho frekvenciu viď Obr. 2. Úvodné nastavenia bloku reprezentujú obdĺžnikový signál s frekvenciou 1 Hz (1000 ms).

To znamená, že na výstupe bloku budeme mať pól sekundy hodnotu 1 a pol sekundy hodnotu 0. Následne sa cyklus bude automaticky opakovať. Teraz nebudeme meniť nastavenia bloku Generator a pristúpime k nastaveniu bloku Digital Output.

Obr.3: Nastavenia bloku Digital Output

Pre blok Digital Output je potrebné nastaviť číslo výstupu, ktorý sa bude ovládať. LED dióda s označením L na doske Arduino MEGA 2560 je pripojená k výstupu číslo 13. Preto napíšeme číslo 13 do nastavení a stlačíme OK.

Zmena čísla ovladaného výstupu je viditeľná aj na grafike bloku a to tak, že sa zmenilo číslo pri vstupe bloku z čísla 1 na číslo 13.

Obr.4: Prepojenie blokov Generator a Digital Output

Prepojenie medzi blokmi sa vytvorí potiahnutím ukazovateľa od krúžky pri výstupe bloku po krúžok pri vstupe na druhom bloku. Výsledok je vidno na Obr. 4.

Prepojením blokov sa prenášajú údaje z bloku Generator do bloku Digital Output. Nakoľko Generator generuje údaje 0/1 a Digital Output pomocou týchto hodnôt nastavuje výstup na 0/1 začne LED pripojená k digitálnemu výstupu blikať. Ak by sme chceli zmeniť frekvenciu blikania LED, stačí otvoriť nastavenia bloku Generator a zmeniť hodnotu ,,x axis span" na požadovanú dobu napr. hodnota 100 zodpovedá frekvencii 10 Hz tzn. LED blikne 10x za sekundu. Avšak tento model je ešte potrebné nahrať do hardvéru.

Nahranie modelu do hardvéru

Obr.5: Nahranie modelu do hárdveru

Vložením a prepojením blokov sa vytvoril iba model programu. Tento model je ešte potrebné nahrať do hardvéru. Ak vytvárate prvý program bude musieť najskôr nainštalovať ovládače pre Arduino MEGA 2560. K tejto téme sa venujú na oficiálnych stránkach, tu.

Úspešným nainštalovaním ovládačov je možné nahrať program do mikroprocesora Arduino MEGA 2560. Proces nahrávania sa spustí kliknutím na Project / Build.

Obr.6: Zlyhanie nahrávania

Môže dôjsť k zlyhaniu nahrávania a Visiduino vám vypíše hlásenie ako na Obr. 6. Arduino komunikuje prostredníctvom sériového portu. Týchto portov môže byť na PC viacero a je potrebné zadať ku ktorému je hardvér pripojený.

Obr.7: Systémové informácie

Pre zistenie správneho portu je potrebné otvoriť Nastavenia / Systém / Informácie / Správa zariadení a v otvorenom okne zistiť číslo sériového portu označené ako COMx. V našom prípade bolo Arduino MEGA 2560 pripojené k portu COM3.

Toto označenie je teraz potrebné zadať do nastavení Visiduina Project / Preferences / Communication port.

Hurááá :)

Nastavením komunikačného portu sa program nahrá do hardvéru a LED dióda začne blikať. Týmto ste úspešne nastavili prostredie Visiduino IDE. Teraz môžete pokračovať vo vytváraní ďalších programov.